pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému VEOS        

 

 

článok 1      Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom systému VEOS môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Všetky práva a povinnosti pri nákupe tovaru prostredníctvom systému VEOS pre fyzické - podnikajúce osoby a právnické osoby sa riadia zákonom č.513/1991 Zb.z. ďalej len Obchodný zákonník.

 

článok 2      Postup pri objednávaní

Zákazník si môže systémom VEOS objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo “ikona nákupného košíka“.

Po zadaní počtu kusov a kliknutí na ikonu nákupného košíka, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v systéme VEOS. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém VEOS vyžaduje. Informácie , ktoré budú poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára , slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a spoločnosť VEOS, s.r.o. ručí za to, že nebudú ďalej poskytované tretím osobám a ani inak komerčne využité . Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené prihlasovacie meno, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v systéme VEOS. Pod týmto menom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje (vrátane osobného kódu prideleného systémom VEOS) odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

 

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme VEOS. Systém VEOS zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou VEOS, s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov VEOS, s.r.o.

 

Systém VEOS umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, storno, úhrada, expedovanie) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

 

článok 3      Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené bez DPH. Zákazník má možnosť voľby spôsobu úhrady objednávky tovaru a to: zálohová faktúra, dobierka, platba kartou CardPay, TatraPay . Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní. Platba na faktúru s dohodnutou splatnosťou je pre právnické a fyzické - podnikajúce osoby,  ktoré majú so spoločnosťou  VEOS, s.r.o. uzatvorenú rámcovú kúpnu  zmluvy podľa zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

 

článok 4      Lehota, počas ktorej je spoločnosť VEOS, s.r.o. viazaná

                       ponukou tovaru vrátane ceny                     

 

V prípade korektnej funkčnosti systému VEOS je spoločnosť VEOS, s.r.o. viazaná ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ak bola cena uhradená v 7-dňovej lehote splatnosti.

 

článok 5      Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť VEOS, s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 3 pracovných dní od uhradenia zálohovej faktúry. Ak spoločnosť VEOS, s.r.o. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry.

 

Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti VEOS, s.r.o., na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť VEOS, s.r.o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka.  Ak nedôjde k dohode spoločnosti VEOS, s.r.o. a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť VEOS, s.r.o. sa zaväzuje, do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

Spoločnosť VEOS, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme VEOS ako miesto doručenia prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Kuriérska spoločnosť po 18. hodine zásielky nedoručuje. Cena za dopravu sa zákazníkovi zobrazuje vo faktúre. Predbežná cena za dopravu sa zobrazuje v objednávke tovaru. Cena je vypočítaná z váhy zásielky a kilogramovej sadzby, diaľničných  a palivových príplatkov kuriérskej spoločnosti.  Kilogramové sadzby, diaľničný a palivový príplatok je obchodným tajomstvom kuriérskej spoločnosti a spoločnosti VEOS, s.r.o.. Ak je hodnota fakturovaného tovaru nižšia ako 150 € bez DPH bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka. Ak je hodnota fakturovaného tovaru vyššia ako 150 € bez DPH, spoločnosť VEOS, s.r.o. dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Manipulačný poplatok za dobierku 1,66 € + DPH sa účtuje vždy. Ak zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť VEOS, s.r.o. vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.

 

článok 6      Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku , telefonicky 037 6525030 alebo e-mailom na adresu kubala@kubala.sk , veos@veos.sk  v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 5, spoločnosť VEOS, s.r.o. si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "tovar je iba na záväznú objednávku" aj storno poplatok vo výške 50% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 7.

 

Storno objednávky zo strany VEOS, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť VEOS, s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti VEOS, s.r.o. a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť VEOS, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet, cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

článok 7      Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy. Platí iba pri

                     nákupe v VEOS.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese kubala@kubala.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti VEOS, s.r.o. osobne alebo kuriérom, nie však na dobierku a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený, zákazník vráti tovar na svoje náklady.

 

Spoločnosť VEOS, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, bez poplatku za dopravu a dobierku.

 

článok 8      Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď, pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode, alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

 

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov VEOS, s.r.o.. V prípade, že reklamovaná chyba výrobku bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, nevhodným skladovaním, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť VEOS, s.r.o. nezodpovedá za chyby na tovare, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nadmerným používaním.